कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धी सूचना २०७४-०८-०६