कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा सिफारिश सम्वन्धी सूचना २०७४/१/७

kasamu sipharish notice 2075.1.7-1kasamu sipharish notice 2075.1.7-2kasamu sipharish notice 2075.1.7-3kasamu sipharish notice 2075.1.7-4