खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगिता २०७४/७५ मा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली