परीक्षा मिति र भवन परिवर्तन गरिएको सम्बन्धी सूचना

Exam vennue change notice 074-75 -Date 2075-2-07-1