वि‍.न. ८२,८५ र ८६ /०७३/७४ काे कम्प्यूटर सीप परीक्षणको समय तालीका सम्वन्धी सूचना

Computer Skill Test Notice-1